bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.04.2017 z powodu:
nieaktualne

Zaproszenie do udziału w konkursie

24.04.2017

 Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.


I. Nazwa i siedziba Zmawiającego: Muzeum-Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka


II. Klasyfikacja wg CPV
- 71420000-8 - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu;
- 71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;
- 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego


III. Forma Konkursu:
Otwarty, realizacyjny, jednoetapowy


IV. Przedmiot i zadanie konkursu 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji przebudowy domu mieszkalnego z jego rozbudową i zmianą sposobu użytkowania na cele Muzeum – Domu Rodziny Pileckich, położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 4, działka ewid. nr 2338/2 z obrębu 0001, w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka uchwalonym 28.12.2012 r., w części MN/U-30 przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami. 2. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej, w oparciu o którą będzie można przygotować pełną dokumentację projektową umożliwiającą realizację inwestycji.

V. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być:
a) osoba fizyczna,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i spełni wymagania
określone w Regulaminie konkursu, rozdz. III pkt 2 i 3.
2. Wnioski o dopuszczenie w konkursie i wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz wniosku wg zał. nr F.1 do Regulaminu
- Dokument pełnomocnictwa wg zał. nr F.2 lub F.3 do Regulaminu

VI. Zawartość i forma pracy konkursowej
1.Część graficzna - 2 (max.3) plansze 100x70 cm w układzie pionowym 2. Część opisowa - Zeszyt w formacie A4 w 3 egzemplarzach
3. Płyta CD z wersją elektroniczną pracy konkursowej z zakresem z pkt. 1 i 2.

VII. Kryteria oceny prac konkursowych
Kryterium przestrzenne: waga 45%.
Kryterium funkcjonalne: waga 35%.
Kryterium ekonomiczne: waga 20 %

VIII. Harmonogram Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu - 21.04.2017 r.
2. Składanie wniosków o dopuszczenie w konkursie – do 5.05.2017 r.
3. Wyniki kwalifikacji do konkursu - 9.05.2017r.
4. Składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie – do 15.05.2017r.
5. Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 19.05.2017r.
6. Składanie/nadsyłanie prac konkursowych – do 20.06.2017r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu – do 30.06.2017 r.

IX. Jury konkursu i nagrody 1. Jury Konkursu: - Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków – Przewodnicząca Jury - Maciej Miłobędzki – architekt SARP, zastępca Przewodniczącej - Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego - Mariusz Ścisło – architekt, Prezes SARP - Andrzej Pilecki – członek rodziny Pileckich
- Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka - Jan Kucza-Kuczyński – architekt SARP, pełnomocnik do spraw inwestycji, sędzia referent, Zastępca Sędziego: Adam Radomski – architekt, doradca Burmistrza ds. architektury i urbanistyki 2. Pula nagród wynosi 50 000 zł, I nagroda – min. 15 000zł, II nagroda 12 000 zł, III nagroda 8000 zł oraz wyróżnienia.

X. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: http://www.bip.muzeum.ostrowmaz.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki

Regulamin Konkursu

Załączniki formalne (zip)

Załączniki merytoryczne (zip)

Opublikował: Dorota Socik
Publikacja dnia: 24.04.2017

Dokument oglądany razy: 937
« inne aktualności